بررسی تأثیر اجرای روش مراقبت پرستاری پرایمری بر رضایت پرستار و بیمار از نحوه مراقبت و آگاهی بیماران از خود مراقبتی بعد از عمل قلب باز

[ad_1]

نتایج پژوهش پرستاری در کشور نشان داد که اجرای مراقبت پرستاری به روش پرایمری در بخش جراحی قلب باز موجب رضایت بیمار و پرستار از نحوه مراقبت و همچنین باعث افزایش میزان آگاهی خود مراقبتی بیماران می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری نظام پرستاری تهران، این مطالعه کارآزمایی بالینی غیر تصادفی بر روی ۱۰۸ بیمار و۲۴ پرستار در دو گروه کنترل و مداخله در بخش مراقبت‌های ویژه جراحی قلب باز مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله روحانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۱۳۹۴ انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه رضایت پرستار و بیمار و پرسشنامه میزان آگاهی خود مراقبتی بیماران جراحی قلب باز بود. آنالیز داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تی زوجی، من ویتنی وتی مستقل تحلیل گردید.

میانگین و انحراف معیار رضایت بیماران و پرستاران به‌ترتیب در گروه کنترل و مداخله ( ۴۳/۳±۳۸/۲۱)، (۳۳/۵±۵۹/۲۹) p<0.000.( ۴۲/۵±۷۲/۲۸)، (۷۵/۴±۲۴/۳۴ )، (p< 0.003) بود. میانگین و انحراف معیار میزان آگاهی خود مراقبتی بیماران به‌ترتیب در گروه کنترل و مداخله ( ۷۹/۵ ± ۱۴/۴۳)، (/۷±۷۴/۵۰) با (۰۰/۰p<  ) بود. ارتباط معنی‌دار آماری در هر دو گروه قبل و بعد از مداخله دیده شد.

الگوی مراقبتی پرستار پرایمری علاوه بر تداوم مراقبت و درمان بیماران و آموزش بهتر زمان ترخیص، باعث افزایش رضایتمندی بیمار و پرستار از نحوه مراقبت می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر اجرای روش مراقبت پرستاری پرایمری بر رضایت پرستار و بیمار از نحوه مراقبت و میزان آگاهی از خود مراقبتی در بیماران جراحی قلب باز می‌باشد.

انتهای پیام

http://www.inot.ir/?p=359927

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *